Snowflake Logo
two times
30 percent
around fourteen percent